Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest  nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej  nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.
— Sławomir Mrożek "Tango"
Reposted fromfilology filology viacrambie crambie
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viacrambie crambie
9627 1748 390
Reposted fromgh0re gh0re viaphilomath philomath
7273 61ea 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
2228 cbb5 390
Reposted fromohsweethome ohsweethome viafoodforsoul foodforsoul
0427 c458
Reposted fromhollowhd hollowhd viafoodforsoul foodforsoul
4767 015f 390

Arthur Gosse, Yuri Pleskun & Marlon Teixeira

Reposted fromerial erial viagronsaker gronsaker
Reposted fromweightless weightless viagronsaker gronsaker
1428 49eb 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagronsaker gronsaker
4614 9c24 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagronsaker gronsaker
7705 d3e2 390
- Hello, I'm Bonnie Parker and this is Clyde Barrow. We rob banks.
5481 6fa3 390
Reposted frombendem bendem viagronsaker gronsaker
0074 3376 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaimchuckbasss imchuckbasss

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
7713 2f64 390
Większość osób nigdy nie dostanie tego co chce, bo po prostu się nieustająco poddaje.

Więc zjedz pizzę. napij się wina. I przestań kurwa narzekać. Albo rusz dupę.

— Pokolenie Ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl